Організація й економіка виробництва

ДАТИ
23-25 жовтня
МІСЦЕ
КИЇВ, Лівий берег
ЧАС
9:00 - 17:00

Для кого цей тренінг:

 • операційних директорів і директорів з виробництва,

 • керівників департаментів логістики і виробничих підрозділів, операційним

 • менеджерів,

 • менеджерів із постачання,

 • менеджерів і спеціалістів із складського господарства,

 • логістів,

 • спеціалістів з планування матеріального забезпечення,

 • спеціалістів з координації і розподілу ресурсів,

 • менеджерів з операційних покращень,

 • спеціалістів з оптимізації процесів й ефективності,

 • топ-менеджерів,

 • власників бізнесу, а також для

 • проєктних менеджерів і

 • бізнес-аналітиків на проєктах оптимізації й автоматизації матеріальних потоків і виробничо-логістичних операцій.

МЕТА ТРИДЕННОГО НАВЧАННЯ:

отримати навички  побудови комплексної та ефективної системи організації виробничих процесів підприємства (основних, допоміжних, обслуговуючих), систематизувати знання в області управління витратами.

Під час проходження тренінгу учасники навчаться:

  • орієнтуватись в операційних системах Just-in time, Material Resource Planning, Enterprise Resource Planning, Total Quality Management, Workflow Management System, бережливе виробництво LEAN

  • розрахувати основі параметри виробничого циклу

  • планувати випуску продукції на основі клієнтоорієнтованості виробництва

  • оптимізувати виробничі процеси відповідно до Теорії обмежень Е. Голдратта

  • розробляти стандарти виробництва для вашого підприємства

  • застосовувати статистичні функції для планування виробничого процесу

  • організувати управління запасами для забезпечення основних процесів виробництва

  • оперувати різними методами калькулювання собівартості продукції

  • ефективно управляти витратами на виробництві

  • орієнтуватися в системі бюджетів компанії

ДОДАТКОВІ БОНУСИ:

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з управління виробництвом

 • приклади опису бізнес-процесів управління виробництвом

 • приклади стандартів і регламентів виробничої системи підприємства

 • норми часу на виконання різних функцій на підприємстві

 • робочий Excel-файл «Розрахунок виробничих ділянок підприємства», призначений для розрахунку основних зон виробництва

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

1. Основи управління підприємством

 • Виробничі процеси та їх різновиди (основні, допоміжні, обслуговуючі)

 • Елементи виробничого процесу (виробничі ресурси, використання ресурсів, результат-продукція і виробничі послуги)

 • Операційні підсистеми (JIT, MRP, ERP, TQM, WFMS, LEAN)

 • Організаційні типи виробництва (одиничне, серійне, масове, безперервне, проєкти)

 

2. Основи менеджменту в компанії

 • Управління підприємством, основні функції управління

 • Решітка менеджера

 • Управлінський цикл

 • Рівні управління виробничим процесом

 • Ролі виробничого менеджменту (керівник виробництва, начальник зміни, інженер-технолог, начальник цеху, бригадир, головний інженер, механік)

 

3. Основні навички керівника на виробництві 

 • Лідерство і менеджмент

 • Ефективний стиль менеджменту на виробництві

 • Особливості управління виробничим персоналом

 

4. Структура і принципи організації виробничого процесу

 • Потоки робіт, матеріалів, інформації у виробничих процесах

 • Час циклу, час такту, транспортне плече, час виконання технологічного циклу

 • Розрахунок основних параметрів виробничого циклу (при послідовному, паралельному та паралельно-послідовному перебігові операцій)

 • Методи організації виробництва

 • Розрахунок робочих станцій

 

5. Планування випуску продукції

 • Клієнтоорієнтованість виробництва (клієнт як член виробничого процесу; взаємозв’язок понять попиту, якості та витрат)

 • Виштовхуючі та витягуючі виробничі системи

 • Взаємозв’язок плану продажів і плану виробництва: виробництво на замовлення, виробництво на склад, управління асортиментом, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління організацією етапів технологічного процесу, формування незавершеного виробництва

 • Управління ланцюжком створення вартості: карта потоку створення цінності, графічні символи карти, вибір групи продуктів, побудова карти поточного стану, ланцюг процесів, оцінка вартості й оцінка цінності з боку клієнтів

 

6. Теорія обмежень Голдратта

 • Принципи і прийоми теорії обмежень. Основні поняття

 • Соціальні системи і системне мислення

 • Рішення ТОС для управління виробництвом

 • Суть і структура рішень ТОС для виробництва на замовлення

 • Суть рішень ТОС для ефективного виробництва на склад (виробництво для забезпечення наявності)

 

7. Стандарти виробництва. Ключові показники ефективності (KPIs)

 • Продуктивність (поняття, формули, взаємозв’язок з іншими показниками)

 • Трудомісткість (поняття людино-годин, зв’язок з показником продуктивності)

 • Ефективність (результативність і ефективність, прибутковість продажів, витрат, активів)

 • Мінливість (стабільність процесів, показників, норми варіації, проблеми мінливості, створення поточності)

 • Час основних технологічних циклів і норми часу (взаємозв’язок з іншими показниками, подовження циклів і збільшення матеріальних потоків, ускладнення управління, принцип управління малою партією)

 • Показники ефективності потоку створення цінності (накладання витрат на процеси і продукти, величина собівартості продукції)

 • Показники ефективності використання обладнання (час простою, вартість переналагодження, вартість простою, час міжремонтних періодів, ймовірність виходи з ладу / надійність обладнання)

 

8. Системний підхід і використання статистичних функцій

 • Ресурси і управління виробничого замовлення

 • АВС-аналіз, XYZ-аналіз

 • Виробнича програма в різних умовах і її корекції

 • Сезонність – вплив на рівень запасів і щоденна організація роботи

 • Методи динамічних рядів (середня змінна для складання прогнозу продажів)

 • Лінійна залежність, кореляційні функції (лінійна залежність для поділу витрат на постійну і змінну частину)

 • Середньоквадратичне відхилення (коефіцієнт варіації, для встановлення норм часу і величини страхового запасу)

 

9. Організація підтримуючих виробничих процесів

 • Планування і розрахунок запасів. Середній, мінімальний запаси

 • Управління та контроль запасів. Вартість запасів

 • Транспортування запасів

 • Забезпечення ланцюга поставок

 • Контроль якості

 

10. Логіка класифікації витрат

 • Класифікація витрат для управлінських рішень (постійні, змінні)

 • Класифікація витрат для визначення собівартості, фінансових результатів (основні, накладні, прямі, непрямі)

 • Поняття повної собівартості і собівартості методом прямих змінних витрат, маржинальний прибуток

 

11. Логіка маніпулювання постійними та змінними витратами

 • Аналіз «витрати – обсяг – прибуток»

 • Запас міцності, операційний важіль

 • Припущення, прийняті під час аналізу «витрати – обсяг – прибуток»

 • Аналіз залежності між витратами, обсягом і прибутком в умовах багатопродуктивності

 • Значення інформації про витрати при прийнятті рішень про ціноутворення

 

12. Планування і бюджетування на підприємстві

 • Види бюджетів: операційні, фінансові, генеральний бюджет підприємства. Спеціальні та допоміжні бюджети. Форма надання бюджету

 • Організація бюджетування

 • Бюджетна політика, положення про бюджетування на підприємстві, горизонт і крок бюджетування, принципи єдиної класифікації статей, бюджетування «знизу вгору» і «зверху вниз»

Веде вебінар:
Ольга Пестрецова-Блоцька,
PHD з економіки, доцент, сертифікований бізнес-тренер

olga pestreczova bloczkaya edited

Замовити тренінг або рахунок на безготівкову оплату:

Ваша електрона адреса не буде опублікована. Обов’язкові рядки відмічені *

  #zikzag_search_664b395a30e06:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }